O projekcie

Dwuletni projekt pn. „Centrum Społeczne – gmina Leśna dla klimatu” realizujemy w partnerstwie Stowarzyszenia Wolimierz, Gminy Leśna i Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowego KWISA. Na jego realizację otrzymaliśmy dotację w wysokości 65.800,00 EUR z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Planujemy działania takie jak:

Utworzenie Centrum Społecznego

Zaaranżujemy sale i pomieszczenia w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 i utworzymy w nich salę wielofunkcyjną – kawiarenkę społeczną, salę warsztatową DIY „zrób to sam”.

Centrum Społeczne dostępne będzie bez ograniczeń czasowych dzięki elektronicznemu systemowi wejść i monitoringowi wejść dla osób upoważnionych. Koordynator projektu będzie prowadzić elektroniczny, ogólnodostępny grafik.

Przeprowadzimy działania dla lokalnej społeczności

  • zorganizujemy 11 szkoleń zwiększających wiedzę i umiejętności lokalnych inicjatyw i organizacji pozarządowych
  • wraz z partnerem LUKS KWISA LEŚNA zorganizujemy 4 wydarzenia o charakterze sportowym i/lub kulturalnym
  • zorganizujemy Dzień Społecznika (Wolontariusza), czyli gminne święto wszystkich lokalnych aktywistów i aktywistek

Zorganizujemy zajęcia DIY i ogrodowe

W trakcie projektu zorganizujemy warsztaty „błękitno-zielonych” dla młodzieży i seniorów, czyli zajęcia teoretycznych i praktycznych o tematyce ogrodowej i w duchu zrób to sam.

Zorganizujemy wycieczki integracyjne

Planujemy zintegrować mieszkańców terenów wiejskich i miejskich naszej gminy. W tym celu zorganizujemy wycieczkę integracyjną dla dzieci oraz wycieczkę integracyjną dla seniorów.

Przeprowadzimy badanie EkoKonfrontacje

Planujemy działania angażujące mieszkańców w „zieloną transformację”. Przeprowadzimy badanie ankietowe, debatę oksfordzką oraz przygotujemy społeczny projekt uchwały dotyczący (Zielonego) Budżetu Obywatelskiego.

Zorganizujemy konferencje

Zorganizujemy konferencję „Zielona Transformacja” z udziałem przedstawicieli ościennych gmin i powiatów oraz ekspertów z zakresu rozwoju lokalnego. Będzie to wydarzenie inaugurujące projekt, a jednocześnie otwierające debatę nad „zieloną transformacją” Leśnej.

Zorganizujemy także konferencję podsumowującą projekt z udziałem mieszkańców, samorządowców, organizacji pozarządowych, podczas której zaprezentujemy osiągnięte rezultaty i założenia Budżetu Obywatelskiego.

Sekcja wolontariatu

Będziemy organizować i uczestniczyć w  działaniach samopomocowych na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego rejonu. 

Stawiamy na rozwój instytucjonalny

Opracujemy model biznesowy i strategię działania Centrum Domów Przysłupowych – przyszłej siedziby Stowarzyszenia.

Śledź nasze wydarzenia: 

O naszym projekcie przeczytasz także tutaj: https://aktywniobywatele.org.pl

Podsumowanie

Prezentacja podsumowująca realizację projektu